Tích cực hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” tỉnh Cà Mau năm 2021

Tin hoạt động | 12-06-2021 | 3 lượt xem

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần cao nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 12/5/2021, Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau đã ký ban hành Kế hoạch phối hợp số 49/KHPH-STP-BHXH về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” tỉnh Cà Mau năm 2021. Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên hệ thống thi trực tuyên tỉnh Cà Mau (https://timhieuphapluat.camau.gov.vn), Trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cà Mau (http://pbgdpl.camau.gov.vn); thời gian thi 30 ngày (từ ngày 01/6/2021 đến ngày 01/7/2021), cơ cấu giải thưởng bao gồm 31 giải (01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 25 giải khuyến khích).

Để Cuộc thi đạt kết quả tốt, ngày 08/6/2021 Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Công văn số 1097/HĐPH về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” tỉnh Cà Mau năm 2021. Theo đó yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau: Chỉ đạo triển khai, phổ biến Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương bằng hình thức phù hợp; tuyên truyền vận động hoặc giao chỉ tiêu cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thuộc phạm vi quản lý để tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi.

Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT” tỉnh Cà Mau phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục truyền thông mạnh mẽ cuộc thi để cán bộ và nhân dân biết, tham gia hưởng ứng cuộc thi./.

Phòng pbgdpl