THỂ LỆ

Các cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” 

trên địa bàn tỉnh Cà Mau

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 08/2/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức các cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức các cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” trên địa bàn tỉnh Cà MauBan Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ các cuộc thi trực tuyến như sau:

I. TÊN GỌI, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CÁC CUỘC THI 

1. Tên gọi chungCác cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” trên địa bàn tỉnh Cà Mau (từng đợt thi sẽ có tên gọi riêng gắn với chủ đề, nội dung tìm hiểu pháp luật). 

2. Phạm vi và đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Cà Mau (trừ các đồng chí trong Ban Tổ chức, Thư ký và cán bộ liên quan trực tiếp đến Cuộc thi).

II. NỘI DUNGTHI GIAN T CHỨC CÁC CUỘC THI

1. Nội dung thi: 

- Đơt 1: Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường”: nội dung tập trung vào các văn bản Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan.

- Đợt 2: Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội: nội dung tập trung tìm hiểu quy định về Luật Người Khuyết tật, Luật Người cao tuổiLuật Trẻ em và các văn bản có liên quan. 

- Đợt 3: Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”nội dung tập trung tìm hiểu quy định về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Hợp tác xã; Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý thuế và các văn bản có liên quan. 

- Đợt 4: Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng và tiếp cận thông tin”: nội dung tập trung tìm hiểu quy định về Luật An toàn an ninh mạng; Luật An ninh mạng; Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản có liên quan.

- Đợt 5: Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và an toàn thực phẩm”: nội dung tập trung tìm hiểu quy định về Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật An toàn thực phẩm; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản có liên quan.

- Đợt 6: Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sở hữu trí tuệ”: nội dung tập trung tìm hiểu quy định về Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản có liên quan.

- Đợt 7: Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở”: nội dung tập trung tìm hiểu quy định về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản có liên quan.

2Thời gian thi

- Đợt 1: từ ngày 05/4/2023 đến hết ngày 25/4/2023.

- Đợt 2: từ ngày 05/5/2023 đến hết ngày 25/5/203.

- Đợt 3: từ ngày 05/6/2023 đến hết ngày 25/6/2023.

- Đợt 4: từ ngày 05/7/2023 đến hết ngày 25/7/2023.

- Đợt 5từ ngày 08/8/2023 đến hết ngày 28/8/2023.

Đợt 6từ ngày 08/9/2023 đến hết ngày 28/9/2023.

Đợt 7từ ngày 10/10/2023 đến hết ngày 30/10/2023.

III. CÁCH THỨC THI

1. Thời gian làm bài thi: tối đa là 20 phút (Thời gian thi được tính từ lúc thí sinh vào thi cho đến khi bấm nút kết thúc và xác nhận bài thi đã hoàn thành hoặc hết thời gian thi).

2. Đăng ký dự thi:

- Thí sinh phải truy cập và đăng ký dự thi theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Cuộc thi. Thí sinh phải cung cấp đầy đủ, chính xác họ và tên và các thông tin cá nhân bắt buộc khác; thí sinh dự thi đăng ký không chính xác sẽ không được xem xét, công nhận kết quả.

Trường hợp thí sinh đã tạo tài khoản tại địa chỉ Website https://timhieuphapluat.camau.gov.vn thì tiếp tục đăng nhập bằng tài khoản đó để tham gia Cuộc thi.

- Thí sinh quên mật khẩu liên hệ trực tiếp Bộ phận kỹ thuật (trong giờ hành chính) để được cấp lại mật khẩu.

3. Cách thức thi:

- Thí sinh thi truy cập đăng ký dự thi theo hướng dẫn và thực hiện trả lời 21 câu hỏi/lần thi (bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp và 01 câu dự đoán số lượng người dự thi trả lời đúng tất cả 20 câu hỏi trắc nghiệm) trên máy tính và các thiết bị di động có kết nối internet. Thí sinh được dự thi nhiều lần/cuộc thi.

- Hệ thống Website sẽ tự động cập nhật và ghi nhận số lần dự thi và kết quả thi của thí sinh.

IV. PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐIỂM VÀ TIÊU CHÍ XẾP GIẢI

1. Phương pháp tính điểm:

- Thí sinh trả lời đúng câu hỏi trắc nghiệm: được tính 01 điểm/câu hỏi .

- Thí sinh bỏ qua câu hỏi hoặc trả lời sai: 0 điểm/câu hỏi.

- Tổng số điểm của 01 lượt thi là 20 điểm.

- Đối với câu dự đoán chỉ là tiêu chí để xét giải thưởng.

2. Xét giải thưởng:

Việc xét giải thưởng do Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả chấm tự động của hệ thống Website Cuộc thi, dựa trên các tiêu chí sau:

Kết quả thi cuối cùng là kết quả cao nhất trong các lượt thi của người dự thi. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn người đạt giải là thí sinh trả lời đúng nhiều câu hỏi trắc nghiệm nhấtTrường hợp nhiều người dự thi có cùng kết quả trả lời đúng câu hỏi trắc nghiệm Ban Tổ chức sẽ xem xét trên tiêu chí là kết quả dự đoán câu hỏi phụ đúng hoặc gần đúng nhất so với kết quả tổng hợp cuối cùng của Ban tổ chức được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định tại Thể lệ này. 

Trường hợp nhiều người dự thi có cùng kết quả câu hỏi trắc nghiệm  câu hỏi phụBan Tổ chức sẽ xem xét trên tiêu chí thời gian thí sinh hoàn thành phần thi sớm nhất, hệ thống Website sẽ tự động cập nhật thời gian thi của từng thí sinh.

Trường hợp có nhiều thí sinh bằng nhau về các tiêu chí trên thì Ban Tổ chức xem xét lựa chọn thí sinh có lượt tham gia và trả lời đúng 20 câu hỏi nhiều nhất, nếu trường hợp thí sinh đồng số lượt tham gia và trả lời đúng 20 câu hỏi thì Ban Tổ chức xem xét lựa chọn thí sinh có lượt thi nhiều nhất.

3. Ban Tổ chức Cuộc thi không công nhận kết quả thi đối với người dự thi trong các trường hợp sau:

Sử dụng thông tin không đúng hoặc không có thật để đăng ký dự thi;

- Sử dụng thông tin của người khác để dự thi;

- Có hành vivi phạm khác làm ảnh hưởng đến tính nghiêm túc, công bằng, khách quan và an toàn thông tin của Cuộc thi.

V. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Cơ cấu giải thưởng: Gồm 30 giải (01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 24 giải khuyến khích).

2. Giá trị giải thưởng (theo quy định tại Khoản 6, Điều 1 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau)

- 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng/giải.

- 02 giải nhì: trị giá 1.000.000 đồng/giải.

- 03 giải ba: trị giá 800.000 đồng/giải.

- 24 giải khuyến khích: trị giá 500.000 đồng/giải.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

1. Ban Tổ chức Cuộc thi công bố kết quả sau 10 ngày khi kết thúc Cuộc thi

2. Thời hạn giải quyết khiếu nại kết quả Cuộc thi là 03 ngày, kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn này, Ban Tổ chức Cuộc thi không xem xét giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng.

VII. THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Tra cứu, tìm hiểu thông tin, thể lệ, hướng dẫn, giải đáp, cập nhật hoạt động của Cuộc thi, tại địa chỉ:

- Website: https://timhieuphapluat.camau.gov.vn

- Website: http://pbgdpl.camau.gov.vn

2. Hỗ trợ về kỹ thuật: điện thoại: (0290) 3550.828 – 0947.444927 bộ phận kỹ thuật (trong giờ hành chính).

3. Thường trực Ban Tổ chức cuộc thiSở Tư pháp tỉnh Cà Mau, số 07, đường Huyền Trân Công Chúa, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; Điện thoại: (0290) 3550.828Email: thukypbgdpl@gmail.com.

Trên đây là Thể lệ các Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trong quá trình tổ chức, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi để được giải đáp, hỗ trợ./.