TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

- Luật lực lượng dự bị động viên 2019;

- Nghị định số: 79/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính Phủ, Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

- Luật Dân quân tự vệ năm 2019

- Nghị định 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của luật dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ

- Thông tư số 75/2020/TT-BQP ngày 19 tháng 6 năm 2020 quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với dân quân tự vệ.

- Thông tư số 69/2020/TT-BQP ngày 15 tháng 6 năm 2020Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tập huấn,bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho Dân quân tự vệ.

- Luật Biên Phòng Việt Nam 2020

- Luật Nghĩa vụ Quân sự 2015

- Nghị định 14/2016/NĐ-CP quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai

- Thông tư 16/2020/TT-BQP ngày 21 tháng 02 năm 2020 quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong bộ quốc phòng.

- Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 19/12/2020 của HĐND tỉnh Cà Mau Quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn và một số chế độ, chính sách đối với dân quân trên địa bàn tỉnh Cà Mau