Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 bắt đầu vào lúc 14h00 ngày 06/6/2023 và kết thúc vào ngày 26/6/2023.