CUỘC THI "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ QUÂN SỰ VÀ QUỐC PHÒNG" NĂM 2021 BẮT BẮT ĐẦU TỪ 00 GIỜ, NGÀY 09/11/2021 ĐẾN 17 NGÀY 29/11/2021