Thông báo không tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi "Tìm hiểu Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới”

Thông báo | 07-01-2022 | 30 lượt xem