Cà Mau phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021

Tin hoạt động | 05-08-2021 | 7 lượt xem

Ngày 04/8/2021 Ban Tổ chức các Cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2021 ban hành Công văn số 1597/BTC-STP về việc phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021.

Theo đó Công văn nêu rõ: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên hệ thống Website: https://timhieuphapluat.camau.gov.vn và trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cà Mau: http://pbgdpl.camau.gov.vn. Thời gian bắt đầu từ 0h00 ngày 05/8/2021 và kết thúc vào lúc 17h00 ngày 25/8/2021. Cuộc thi nhằm phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; khiếu nại; tố cáo; hình sự và các quy định khác có liên quan. Đối tượng thi là Công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Cà Mau (trừ thành viên trong Ban Tổ chức, Thư ký những người có liên quan).

Để triển khai Cuộc thi được thành công, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia thi, Ban Tổ chức Cuộc thi đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện các nội dung sau:

1.  Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, UBND nhân các huyện, thành phố Cà Mau,UBND các xã, phường, thị trấn:Tổ chức triển khai hưởng ứng Cuộc thi tại đơn vị, địa phương mình, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác PBGDPL năm 2021. Đồng thời, tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng về Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi bằng các hình thức phù hợp, đăng tải đường link của Cuộc thi https://timhieuphapluat.camau.gov.vn trên Trang thông tin điện tử ngành, địa phương nhằm thu hút và tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình và đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

2. Đề nghị các đồng chí thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị:

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo các nhà trường, cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng Cuộc thi, trong đó tập trung vào đối tượng là giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên…; tạo thành phong trào thi đua sôi nổi học tập, tìm hiểu pháp luật. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, động viên cán bộ, chiến sỹ tích cực tham gia Cuộc thi.

- Tỉnh đoàn: Phát động Cuộc thi đến toàn thể đội viên, đoàn viên, thanh niên, cơ quan đơn vị từ tỉnh tới cơ sở.

- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng Cuộc thi trên.

3. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có văn bản giao chỉ tiêu cụ thể cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Thông tin cập nhật về Cuộc thi và các tài liệu liên quan, được Ban Tổ chức đăng tải trên website https://timhieuphapluat.camau.gov.vn

Ban Tổ chức Cuộc thi rất mong các ngành, các cấp trong tỉnh tuyên truyền, vận động cán bộ, và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi./.

Phòng PBGDPL