Cà Mau: Đôn đốc tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp về phòng chống dịch bênh” năm 2022

Tin hoạt động | 13-03-2022 | 56 lượt xem
Ngày 10/3/2022 Ban tổ chức các Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật” năm 2022 đã ban hành Công văn số 432/BTC về việc đôn đốc tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp về phòng chống dịch bênh” năm 2022

(Giao diện website Cuộc thi địa chỉ: https://timhieuphapluat.camau.gov.vn)

Công văn nêu rõ: Qua theo dõi của Ban Tổ chức Cuộc thi, một số sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau đã ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai, giao chỉ tiêu cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý vận động cán bộ và Nhân dân tham gia Cuộc thi. Tính đến ngày 10/3/2022, toàn tỉnh có gần 12.000 lượt tham gia Cuộc thi. Tuy nhiên, bên cạnh các đơn vị, địa phương có số người tham gia Cuộc thi khá nhiều thì cũng còn nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương có số người tham gia Cuộc thi rất ít hoặc chưa tham gia Cuộc thi

Để tiếp tục phổ biến sâu rộng, khuyến khích đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau tích cực tham gia cuộc thi, đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai, phổ biến Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương bằng hình thức phù hợp; tuyên truyền vận động  cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thuộc phạm vi quản lý để tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi. Đăng tải đường link của Cuộc thi https://timhieuphapluat.camau.gov.vn trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, để giới thiệu, phổ biến Cuộc thi cho cán bộ, công chức, viên chức, và Nhân dân tiếp cận.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp về phòng chống dịch bênh” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tổ chức và đã được phát động từ 13h30 ngày 24/2/2022 và kết thúc ngày 20/3/2022.

Tài liệu liên quan đến cuộc thi được đăng tải tại địa chỉ Website cuộc thi https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/about/tai-lieu; và được kết nối với trang Thông tin PBGDPL tỉnh http://pbgdpl.camau.gov.vn/danh-muc-tai-lieu-cuoc-thi-tim-hieu-phap-luat-ve-phong-chong-benh-truyen-nhiem-nam-2022.1794./.

Hứa Nguyên